Vedtægter

Dansk Miljøteknologis vedtægter

Dansk Miljøteknologis vedtægter

§1. Foreningens navn er Dansk Miljøteknologi – brancheforening for danske miljøteknologiske virksomheder. Foreningens hjemsted er København.

§2. Foreningens formål er at samle danske miljøteknologiske virksomheder inden for vand, luft, jord og klimatilpasning for at samarbejde og varetage fælles interesser.
Foreningen arbejder for at fremme bæredygtige løsninger til et renere miljø, cirkulær økonomi og øget ressourceeffektivitet.

Foreningen skal primært arbejde for:

  • At udbrede branchens synspunkter gennem deltagelse i den offentlige debat, miljøpolitisk arbejde og aktiv deltagelse i tekniske og faglige udvalg
  • At søge indflydelse på den politiske beslutningsproces i relation til medlemmernes forretningsmæssige interesseområder
  • At varetage medlemmernes interesser i øvrigt gennem fælles projekter, hvor medlemmerne finder det formålstjenligt

Foreningens mission er:

Vi søger indflydelse på politiske beslutninger nationalt og i EU for at opnå ambitiøse miljø- og klimamål, der øger efterspørgslen efter effektive løsninger indenfor klima, miljø og cirkulær økonomi.

Vi samler kommercielle aktører, der ønsker at fremme miljø- og klimateknologi, og vi er brobygger mellem foreningens medlemmer og beslutningstagere.

Foreningens vision er:

Vores vision er en mere bæredygtig verden gennem teknologiske løsninger.

Vi vil gøre Danmark til det grønne foregangsland, hvor regulering og innovation fremmer effektive teknologier, og hvor miljø- og klimaforbedringer skaber eksport, vækst og grønne arbejdspladser.

Vi skal sikre de bedste rammevilkår for grøn vækst og være brancheorganisation for private virksomheder, der ønsker en ambitiøs og tydelig grøn retning for Danmark, EU og globalt.

§ 3. Som medlem af foreningen kan optages enhver virksomhed, som arbejder på markedsvilkår, og som projekterer, udfører eller forhandler miljøteknologiske anlæg og ressourceeffektive løsninger og/eller leverer udstyr, hjælpemidler eller serviceydelser til miljøteknologiske anlæg, og som er dansk registreret.

Kontingent m.v.
§ 4. I årligt kontingent betaler hvert medlem et beløb, der fastsættes af generalforsamlingen for det følgende kalenderår.

Herudover kan medlemmer tegne et kernemedlemsskab, som giver ret til en plads i bestyrelsen. Kontingentet for kernemedlemmer fastsættes ligeledes af generalforsamlingen for det følgende kalenderår.

Kontingentet opkræves af foreningen pr. 1. januar for hele kalenderåret, og kontingentet skal være betalt for at opretholde stemmeretten på generalforsamlingen. Medlemmer tilkommet i løbet af året betaler fra det kvartal de indmeldes.

Endelig kan foreningen gennemføre diverse tidsafgrænsede projekter, som finansieres af medlemsvirksomheder og/eller af eksterne kilder. Projekterne skal godkendes af bestyrelsen, være i forlængelse af foreningens almindelige arbejde og være åbne for alle medlemsvirksomheder.

§ 5. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt, og dette kan kun ske til en 1. januar med 6 måneders varsel. Det vil sige senest den 1. juli for at være gældende efterfølgende år.

Uden at iagttage ovennævnte tidsfrist kan et medlemsforhold bringes til ophør:

a) Når betingelserne for at være medlem af foreningen ikke længere er til stede, jfr. § 3.
b) Når medlemmet har pådraget sig restance, jfr. § 4, og efter påkrav ikke betaler.
c) Når medlemmet formenes at have overtrådt foreningens love, modarbejdet dens formål, eller på anden måde vist ukollegial optræden, og bestyrelsen eller 1/3 af foreningens medlemmer som følge heraf stiller forslag om dets eksklusion til en generalforsamling. En sådan generalforsamling
d) skal indkaldes med mindst 8 dages varsel, og det her nævnte tidspunkt fremgår af indkaldelsen. Når en virksomhed er udmeldt, slettet eller ekskluderet, fritages den ikke herved for sine forpligtelser med hensyn til betaling af det eventuelle resterende medlemsbidrag, af skyldigt indskud eller af anden mulig restance.

Genoptagelse af en virksomhed, som er udtrådt eller slettet af foreningen, kan kun ske ved betaling af eventuelle restancer.

Ingen, hvis medlemsforhold til foreningen er ophørt, har krav på foreningens formue.

Bestyrelse
§ 6. Foreningens bestyrelse, der er ulønnet, består af minimum 12 medlemmer, som hver skal repræsentere en under foreningen hørende virksomhed.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og 2-3 næstformænd. Bestyrelsen kan udpege en formand, som ikke repræsenterer en under foreningen hørende virksomhed, og som modtager et honorar fastlagt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan endvidere nedsætte arbejdsgrupper under bestyrelsen for at varetage specifikke opgaver. Formand for bestyrelsen er samtidigt formand for foreningen.

Bestyrelsen vælges af den årlige ordinære generalforsamling for 1 år ad gangen. Kernemedlemmer har automatisk ret til en plads i bestyrelsen. Herudover vælges der på generalforsamlingen blandt de øvrige medlemmer op til 6 medlemmer.

Skulle et medlem afgå inden valgperiodens udløb, har bestyrelsen ret til i tiden indtil førstkommende ordinære generalforsamling at supplere sit antal med et nyt medlem. På førstkommende generalforsamling foretages endeligt valg.

Bestyrelsen godkender det reviderede regnskab og budgettet for det kommende regnskabsår.

I sager, som vedrører en under foreningen hørende virksomhed, der repræsenteres af et bestyrelsesmedlem, må dette medlem vige sit sæde og bestyrelsen supplere sig med et andet medlem af foreningen.

§ 7. Bestyrelsen har den styrende myndighed i alle foreningens politiske anliggender, men kan delegere beslutninger til formand/næstformænd. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed. Hvis der måtte være stemmelighed, er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen har ret til at disponere over foreningens midler til alle sådanne formål, hvor det drejer sig om varetagelse af foreningens interesser. Foreningen tegnes af formandskabet og lederen af sekretariatet i fællesskab.

§ 8. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskaberne føres af sekretariatet i Dansk Miljøteknologi og revideres af en ekstern revisor, som godkendes af bestyrelsen.

Generalforsamling
§ 9. Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle foreningens anliggender.

Afstemninger på generalforsamlingen sker ved almindeligt flertal, dog kræver ændringer af vedtægter kvalificeret stemmeflerhed, det vil sige mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Hvert medlem har én stemme. Ethvert medlem kan begære skriftlig afstemning.

§ 10. Foreningen holder en årlig generalforsamling, der ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. Den ordinære generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af juni måned med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning
2. Forelæggelse af det reviderede regnskab
3. Bestyrelsens forslag til aktivitetsplan og målsætning for det kommende års arbejde
4. Kontingentfastsættelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg til bestyrelse
7. Eventuelt

Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Dagsordenen for generalforsamlingen udsendes mindst 3 dage før denne. På generalforsamlingen kan der kun tages beslutning om de på dagsordenen anførte spørgsmål. Forslag fra medlemmer må, for at blive optaget på dagsordenen, være indleveret til foreningen senest 8 dag før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det nødvendigt, eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt begærer det, og ledsager begæringen med angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet.

I sidstnævnte tilfælde kan den ekstraordinære generalforsamling forlanges holdt snarest muligt og senest 14 søgnedage efter, at denne skriftlige begæring er kommet bestyrelsen i hænde. Indkaldelse sker med mindst 8 dages varsel, og skal ledsages af dagsorden for generalforsamlingen.

I øvrigt kan bestyrelsen indkalde til medlemsmøde, når den finder det nødvendigt.

§ 11. I tilfælde af foreningens opløsning, skal der på generalforsamlingen træffes beslutning om anvendelse af foreningens formue.

Forelagt af bestyrelsen og godkendt af den ordinære generalforsamling 22. juni 2023.

 

Dansk Miljøteknologi

Bygmestervej 57

2400 København NV

info@danskmiljoteknologi.dk

+45 61 76 73 67

CVR: 17 74 24 34

URL: http://danskmiljoteknologi.dk/om-os/vedtaegter/